Mengen 6. Dönem Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, kamu görevlilerinin iki yıllık dönemde mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını, anayasal ve demokratik haklarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini açıkladı.

Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 olmak üzere iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını, ayrıca toplamda yüzde 6 da refah payı verilmesini ve mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme’den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için 600 TL seyyanen zam ile iyileştirilmesini istediklerini ifade etti.

6. Dönem Toplu Sözleşme Süreci ile ilgili açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, toplu sözleşme hakkını, toplu sözleşme masasını ve toplu pazarlığı önemsediklerini vurgulayarak, “Toplu sözleşme; hak arama, hak alma, hakkı koruma, hakları artırma masasıdır. 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın kamu görevlisi emeklisini, aileleriyle birlikte 20 milyonu aşkın insanımızı doğrudan ilgilendiren ve etkileyen, sonuçları itibarıyla çiftçiyi, işçiyi, işsizi, sanayiciyi, esnafı, girişimciyi kısacası toplumun diğer kesimlerini de doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen sosyal politika aracı ve sosyal diyalog zeminidir. Toplu sözleşmenin öznesi insan, konusu insan emeği, yüklemi uzlaşmak, hedefi ise adalete ulaşmaktır. 2 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ilk oturumla birlikte, kamu işvereninden toplu sözleşme masasında, ekonomideki büyümeyi kamu görevlilerinin maaşlarına ve gelirlerine de yansıtarak, demokratik haklarını artırmak suretiyle kamu görevlilerine yeni Türkiye’yi yaşatacak, yasak ve sınırlamaları bitirerek kamu görevlilerinde ‘Güçlü Türkiye’yi somutlaştıracak, mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını iyileştirerek büyük Türkiye’yi ispatlayacak tavır ve teklifleri görmek istiyoruz” dedi.

Mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme’ye atıfta bulunan Mengen, benzer bir olumsuz sonucun tekrarlanmaması adına, masada uzlaşma temelli bakışın hâkim olması gerektiğinin altını çizerek, hakkın teminine, teslimine ve adaletin tesisine fırsat verilmesi gerektiğini söyledi. Mengen, salgın sürecinin neden olduğu küçülen ekonomi tehdidinin sona erme eğiliminde olduğunu belirterek, “6. Dönem Toplu Sözleşme de 6 ay sonra başlayacak 4 altı ayı kapsayacağı için, içinde bulunduğumuz anı değil, gelecek zamanı planlamadır” şeklinde konuştu.

51 maddede uzlaştık

6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde masada temsilci bulunduran diğer iki konfederasyona da toplu sözleşme sürecinde “Memur-Sen ile birlikte hareket etme” daveti yaptıklarının altını çizen Mengen, “Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdik. Memur-Sen olarak, önceki toplu sözleşmelerde mutabakata vardığımız 40 maddeyi de kapsayacak şekilde 6. Dönem Genel Toplu Sözleşme’ye ilişkin hazırladığımız 51’i ortak, toplamda 91 maddeyi teklif olarak sunuyoruz. Öncelikle belirtmek isterim ki, toplu sözleşme metninin Memur-Sen’in teklifleri çerçevesinde oluşması hâlinde gelir dağılımında adaleti sağlama, istihdamda herkese güvence oluşturma, kariyer ve liyakat ilkelerine sadık kalma, emeğin hakkını ve hukukunu koruma, alın terinin karşılığını artırma, ekonomik büyümeyi maaşlara ve gelire yansıtma, 5. Dönem zararlarını tazmin etmeyi sağlama, kamuoyuna deklare edilen vaatleri yerine getirme, demokratik ve anayasal haklardaki sınırlamalardan kurtulma noktasında eksiksiz ve emsalsiz bir irade ve hukuk üretme imkânı kullanılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in tekliflerinden öne çıkanlar;

-Maaş ve ücretlerde enflasyon baskısı son bulmalıdır. 6. Dönem’de katsayılar toplamda yüzde 38 artırılmalı. Enflasyon farkı gerçekleştiği anda maaşlara yansıtılmalı. Ocak ayında ve tek seferde gerçekleştirilmek kaydıyla, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını istiyoruz. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, enflasyon oranının maaş artışı oranını geçtiği aydan geçerli olmak

üzere enflasyon farkı artışı yansıtılmalı, kamu görevlileri enflasyonun maaşı eriten etkisinden kurtarılmalı.

-Kamu görevlilerinin ekonomik büyümeye katkısı görülmeli ve iki yıl için toplamda yüzde 6 refah payı verilmeli. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 01.01.2022’de yüzde 3 ve 01.01.2023’te yüzde 3 olmak üzere toplamda yüzde 6 refah payı artışı yansıtılmalı.

-5. Dönem Toplu Sözleşme’nin zararları görülmeli, 600 TL seyyanen zamla kayıplar giderilmeli. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, Hakem Kararıyla üretilen 5. Dönem Toplu Sözleşme’nin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 TL tutarında seyyanen zam yapılmalı.

-Ayrım yapılmadan, tüm kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlandırılmalı. Yardımcı Hizmetler Sınıfı da dâhil olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yükseltilmeli, 3600 ek göstergenin yararlandırılanların kapsamı genişletilerek vaat yerine getirilmeli.

-Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalı, kıdem aylığının hesabında esas alınan gösterge rakamı 100’e yükseltilmeli, 25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlaması sona erdirilmeli.

-Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli, kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler dahil) sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar, 31.01.2022 tarihine kadar memur kadrolarına geçirilmeli, kamuda sözleşmeli personel istihdam etme yanlışlığına son verilmeli.

-Vekil ebe/hemşire/imam olarak görev yapanlar ile usta öğretici, ücretli öğretmen, fahri öğretici ve benzeri nitelikteki görevleri yürütenler, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin uygulama esas alınarak kurumlarındaki pozisyon ve unvanlarına uygun memur kadrolarına atanmalı.

-Bayram üzerinden ötekileştirme hatasından vazgeçilmeli; Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, kamu görevlilerine de ödenmeli.

-Kamu görevlilerine maaş ve gelir kaybı yaşatan gelir vergisindeki matrah-oran sorunu çözülmeli, kamu görevlilerinin yüzde 15 oranını aşan gelir vergisi kesintileri kamu işverenince tazmin edilmeli, taban aylıktan gelir vergisi kesilmemeli.

-Kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye yükselmesine engel nitelikte sınırlamalar sona erdirilmeli, kadro-derece cetvelleri öğrenim durumu üzerinden düzenlenmeli.

-Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere,

a) Doğum yardımı 1.800 TL’ye yükseltilmeli,

b) Ölüm Yardımındaki mevcut tutarların 2 katı ödenmeli,

c) Kamu görevlilerine 8.540 TL evlenme yardımı verilmeli.

-Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri artırılmalı, kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılmalı.

a) 2022 yılı için 500 TL / 2023 yılı için 650 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli.

b) Kamu hizmeti birimlerine yemek servisi verilmesi esas olmalı, servis hizmetinin sağlanamadığı kurumlarda görev yapan personele yemek yardımı ödeneği aktarılmalı.

c) Kamu hizmet birimlerinde Kreş açılmalı, bunun mümkün olmadığı birimlerde görev yapan personele maaşlarıyla birlikte 980 TL Kreş Ödeneği ödemesi yapılmalı.

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdare Hizmetleri Sınıfına aktarılmalı, bu hizmet sınıfı mevzuattan çıkarılmalı ve yürürlükten kaldırılmalı.

-Kamu görevlisi emeklileri, kamu görevlilerinin yararlandığı sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilmeli, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebilmeli. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmeli.

-Engelli aile bireyi olan kamu görevlileri ile engelli kamu görevlilerine, engelli bakım ücreti maaşlarıyla birlikte ödenmeli, günlük ve haftalık çalışma süreleri farklı belirleme imkânı verilmeli, yıllık 90 gün fiili hizmet zammı verilmeli, derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirilmeli ve her 5 yılda bir ilave derece verilmeli, yeşil pasaporttan başkaca şart olmaksızın yararlanma imkanı getirilmeli, KDV ve ÖTV’den muaf tutulacak hususlar genişletilmeli ve pozitif ayrımcılık kapsamında sağlanması gereken bütün haklardan ivedilikle yararlanmaları temin edilmeli.

-Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere doğum sonrası ücretli izin süresi, 24 haftaya yükseltilmeli. Süt izni süresi yükseltilmeli, analık izninde ücret ödenmesi uygulaması benimsenmeli ve mobbinge karşı kadın kamu görevlilerini korumaya dönük mekanizmalar hayata geçirilmeli.

-Geçici personel (4/c) iken sözleşmeli statüye (4/b) geçen personelin mağduriyetleri giderilmeli, saygın iş ilkesi eksiksiz şekilde hayata geçirilmeli, 4/C iken 4/B’ye geçen personelin ek ödeme mağduriyetleri giderilmeli, mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenmek suretiyle yükseltilmeli, unvan konusundaki tepkilerinin gereği yerine getirilmeli, zorunlu emeklilik dayatmasına maruziyetleri bitirilmeli.

-Kovid-19 salgını sürecindeki hizmet sürelerinin tamamı fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilmeli, Kovid-19’a dayalı ölüm ve maluliyet halinde illiyet bağının varlığı esas kabul edilmeli, illiyet bağının yokluğuna ilişkin ispat yükümlülüğü sosyal güvenlik kurumuna yüklenilmeli, ölüm ve maluliyet halinde sağlanacak mali ve sosyal haklar ile özlük hakları noktasında genişletici yorum benimsenmeli, Kovid-19 sürecinde dönüşümlü, evden, kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma haklarından faydalandırılmayan personele, fiilen çalıştığı her gün için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar (bugün itibariyle 90 TL) ödeme yapılmalı.

-Kamuda kariyer ve liyakat sistemi benimsenmeli, bu çerçevede görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak gerçekleştirilmeli, sınavla atama yapılacak kadroların sayısı yükseltilmeli, unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı uygulaması sona ermeli, boş kadro sayısından daha az başvuru olması durumunda sınavsız atama benimsenmeli, sözleşmeli personel ile idari hizmet sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği noktasında yaşadığı sıkıntılar ve yoksunluklar adalet, eşitlik ve ehliyet temelinde giderilmeli.

-Kamu görevlileri, siyaset (seçme-seçilme) hakkı, çalışma hakkı, örgütlenme ve toplu pazarlık ile grev hakkı toplantı ve gösteri yürüyüş, düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti, dini inanışlarının gereğini yaşama ve inanışı yayma hakkı ve bu kapsamda demokratik ve sendikal haklar noktasında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamalı. Kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde sendikal hakları kullanmasını temin amacıyla 4688 sayılı Kanun ve bağlı yasal ve yönetsel mevzuatta gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalı, örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamalar kaldırılmalı, kolektif sendikal özgürlüğü yok sayan yasaklar ve eksikliklerden kurtarılmalı.

-Sendikalı olmanın farkı yaşatılmalı, toplu sözleşme ikramiyesi artırılmalı. Toplu sözleşme ikramiyesi 1 Ocak 2022’de 450 TL’ye, 1 Ocak 2023’te 540 TL’ye yükseltilmeli, sendika üyesi olma tercihi desteklenmeli.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, tüm bu taleplerin yanı sıra eğitim, sağlık, ulaştırma, kültür, enerji, büro, tarım, haber, belediye, bayındır, diyanet vb iş kollarına özel her bir sendikamız için de ayrı ayrı taleplerimiz de yer almaktadır ve pazarlık sürecinde tüm üyelerimizin desteğinin yanımızda olacağından şüphemiz yoktur şeklinde konuştu.

01 Ağu 2021 - 13:48 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Adayorum Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Adayorum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Adayorum editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Adayorum değil haberi geçen ajanstır.